Zásady ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

1.

Základní ustanovení

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR“) je NORTIC PRO s.r.o., Ledecká 1521/32, 323 00 Plzeň- Bolevec, IČ: 06286232 (dále jen: “správce“).

 

II. Kontaktní údaje správce jsou: NORTIC PRO s.r.o., Ledecká 1521/32, 323 00 Plzeň- Bolevec, email: info@ubytovanibecov.cz,  tel: +420 602 747 366

 

III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

 

2.

Zdroje a účel zpracování osobních údajů

I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

 

III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.

 

IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

V. Účelem zpracování osobních údajů je

 

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3.

Doba uchovávání údajů

I. Správce uchovává osobní údaje

 

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

 

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 

II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

 

4.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

 

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 

• zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).

 

• zajišťující marketingové služby.

 

II. Správce  nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

5.

Vaše práva

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 

• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

6.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

7. Závěrečná ustanovení

I. Odesláním objednávky či dotazu z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2023.